Graduates 2000

[Tsuyoshi Obu] [Daisuke Kitajima] [Yoshitaka Tanaka]
[Yuji Tanaka] [Keisuke Fujii][Tsuyoshi Kanbayashi]
[Shimamura] [Takeshi Maeda] [Yasushi Matsumoto]


Tsuyoshi Obu
Email :
Rg.# : TL971231
Research : VLSI Design

Daisuke Kitajima
Email :
Rg.# : TL971236
Research : VLSI Design

Yoshitaka Tanaka
Email :
Rg.# : TL971269
Research : VLSI Design

Yuji Tanaka
Email :
Rg.# : TL961262
Research : VLSI Design

Keisuke Fujii
Email :
Rg.# : TL961293
Research : Java Computing

Not available Tsuyoshi Kanbayashi
Email :
Rg.# : TL951232
Research : VLSI Design

Shimamura
Email :
Rg.# : TL951254
Research : Low-Energy Computer Architecture

Not available Takeshi Maeda
Email :
Rg.# : TL951306
Research : VLSI Design

Yasushi Matsumoto
Email :
Rg.# : TL951313
Research : Video Processing


Click here for Japanese Version